Klein­schalige kinder­dag­opvang in Oss

Als je op zoek bent naar een kleinschalig kinderdagverblijf zit je bij de Uitvinder helemaal goed. Wij helpen kinderen graag opgroeien en ontwikkelen. Want elk kind is bijzonder en heeft 't in zich om op een goede manier groot te worden. Bij de Uitvinder zorgen de leidsters voor veiligheid en geborgenheid en is het bijna net zo fijn als thuis. We kijken verder dan de massa en vinden ‘kleinschalig’ en ‘huiselijk’ belangrijke uitgangspunten. Ben je nieuwsgierig en wil je een keertje komen kijken of wil je je kind een keertje laten meespelen? Bel ons voor een afspraak.

We laten ons dagverblijf graag aan je zien!

Kinder­opvang de Uitvinder

Kleinschalig, midden in de buurt, huiselijk … bij de Uitvinder wordt jouw kind echt gezien en focussen we op zijn of haar kwaliteiten. Wij doen dus méér dan zorgen. We geven ook echte aandacht, liefde en uitdaging: heel belangrijk voor de ontwikkeling van je kind en diens talenten.

De Uitvinder is een particulier kinder­dag­ver­blijf dat net als de groot­schalige kinder­opvang voldoet aan de kwaliteitsnormen op het gebied van leidinggeven, personeel en huisvesting (van de gemeentelijke verordeningen kinderopvang) maar dan kleinschalig en persoonlijker.

locatie 2 Leefruimte

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag is de Uitvinder geopend van 7.30 - 18.00 uur. Incidentele verlenging met een half uur in de ochtend of namiddag is mogelijk.

Halen en brengen

Kinderen kunnen hele of halve dagen op het dagverblijf doorbrengen.

Tussen 7.30 uur en 9.00 uur kunnen de kinderen worden gebracht. Tussen 12.30 uur en 13.30 uur worden de kinderen die een halve dag komen opgehaald of gebracht. Voor 18.00 uur zijn alle kinderen opgehaald.

Feestdagen

Kinderopvang de Uitvinder biedt 49 weken per jaar opvang aan. Gedurende de meeste schoolvakanties is de Uitvinder geopend. Tijdens nationale feestdagen en de dagen rond Kerst en Oud & Nieuw is de Uitvinder gesloten. Sluitingsdagen worden in de maand november bekend gemaakt voor het aankomende jaar.

locatie 1 Jarig en Kikker

Traktaties

Wanneer uw kind jarig is vieren we dat ook op de groep. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u een gezonde traktatie meegeeft.

Maaltijden

Fruit, lunch, en zuivel worden verstrekt door de Uitvinder en in gezamenlijkheid genuttigd. Voeding voor de allerkleinste, zoals flesvoeding (incl. zuigfles) en of groente hapje dient (voorzien van de naam van het kind) te worden verzorgd door de ouders. Dit geldt ook voor dieetvoeding.

Ziekte

Als u uw kind thuis houdt omdat het ziek is, stellen wij het zeer op prijs dat u dit voor 9.00 uur aan ons doorgeeft. Daarnaast willen wij graag de aard van de ziekte weten zodat wij bij eventueel besmettingsgevaar maatregelen kunnen nemen.

Wanneer mag uw kind het kinderdagverblijf niet bezoeken?

 • Wanneer uw kind 's morgens thuis koorts heeft.
 • Wanneer uw kind hangerig en/of lusteloos is en daardoor niet meer kan deelnemen aan het groepsproces.
 • Wanneer uw kind extra zorg nodig heeft en daardoor de opvang van uw kind en andere kinderen zou benadelen.
 • Wanneer uw kind een besmettelijke kinderziekte heeft. De ziekten waarbij dit van toepassing is, zijn opgenomen in de gezondheidswijzer. In geval van twijfel wordt er contact opgenomen met de GGD. In enkele gevallen hebben wij een meldingsplicht over de aard van de ziekte aan de GGD.
 • Bij koorts of wanneer een kind zich niet lekker voelt, afhankelijk van de mate waarin het kind dit aangeeft, brengen wij u op de hoogte en overleggen wij wat de beste oplossing zou kunnen zijn, of vragen wij u uw kind op te halen.
 • Bij overgeven of diaree, vragen wij u uw kind op te halen.

Wat te doen bij klachten?

Bij onvrede stellen wij het op prijs om eerst contact te zoeken bij de direct betrokken leidster. Dikwijls is er sprake van een misverstand en kan de betreffende medewerker u naar tevredenheid uitleg geven. Dan biedt een gesprek al voldoende uitkomst. Voor verdere informatie kunt u ook terecht bij de Geschillen Commissie.

Kinderdagopvang voor 0 tot 4 jaar

Peuter speelt moedertje

Het kinderdagverblijf biedt ouders zekerheid rondom de opvang van hun kind(eren). Voor kinderen betekent het kinderdagverblijf een waardevolle verruiming van hun leefwereld. Het maakt kinderen spelenderwijs vertrouwd met sociale contacten, het leren omgaan met leeftijdsgenootjes, en met andere vol­wassenen. Bovendien biedt het kinder­dag­ver­blijf andere speel­mogelijk­heden dan thuis.

0-4 Groep

De Uitvinder biedt plaats aan kinderen van 0 tot 4 jaar. De samenstelling is een verticale groep waar maximaal twaalf kinderen van 0 tot 4 jaar worden opgevangen. De groep wordt onder verdeeld in baby’s, dreumesen en peuters, allemaal in één ruimte. Voor de baby’s is er een apart deel van de ruimte ingericht, waar zei ongestoord kunnen liggen (spelen) of zonder onder de voet gelopen te worden op de buik rollen en weer terug. De dreumesen zijn vaak druk met het heen en weer lopen en het speelgoed van de ene kant naar de andere kant te brengen. Bij de peuter zien we steeds meer samenspel. Ze spelen steeds meer in groepjes en zoeken hun eigen speelkameraadjes uit. Ook leren ze duidelijk aan te geven wat ze willen en waar ze mee willen spelen. Er wordt gericht spelletjes gedaan en het knutselen wordt steeds interessanter. We zijn een klein dagverblijf met een huislijke sfeer. Wat betekent dat wij het belangrijk vinden dat broertjes en zusjes elkaar zien en daar waar het mogelijk is eens met elkaar te spelen te eten of gewoon even te knuffelen. Kinderen vanaf drie en een half jaar mogen zo nu en dan in de ruimte van de naschoolse opvang spelen. Zo kunnen we de peuter onderweg naar kleuter wat meer variatie in spelmateriaal aanbieden en het kind laten oefenen voor dat het straks naar school gaat

Kinderopvang aanmelden

Wen-procedure

Ieder kind is van harte welkom. Nieuw­ko­mer­tjes zijn in de ge­legen­heid om twee dag­delen te komen oefenen. Zo kunnen ze alvast wat wennen aan een andere omgeving nieuwe geluidjes vreemde gezichten en plotseling heel veel aandacht van allemaal broertjes en zusjes lijkt het wel. Het is niet alleen de verandering betreffende het dagverblijf, maar ook thuis. Misschien iets vroeger de fles of het niet kunnen uitslapen, vroeg het bad in, jasje aan, maxi cosi in wat gebeurt er toch allemaal. Je begrijpt wel, het is zowel voor de ouders als het voor kind fijn om zo een paar keer te oefenen. Gelukkig vindt er vooraf een uitgebreid intake gesprek plaats, met de leidinggevenden en een van de pedagogisch medewerkers, waarin de ouders uitgebreid worden voorgelicht over het hele gebeuren op het dagverblijf.

Pedagogisch medewerkers

Het werken met een vaste groep pedagogisch medewerkers is bij ons een eerste vereiste. De kinderen hebben de gelegenheid om vertrouwd te geraken aan de pedagogisch medewerkers en de pedagogisch medewerkers leren de kinderen kennen, ouders weten wie ze voor zich hebben en als team vorm je meer een eenheid. Wanneer er vervanging nodig is werken we met een vaste inval kracht, zodat ook haar gezicht zowel bij de kinderen als bij de ouders niet onbekend is.

De medewerkers van de Uitvinder

Bij de Uitvinder werken onder andere: Karin Cauwels (leidinggevende), Dhania Collard (pedagogisch medewerker), Kayley van Venrooij (pedagogisch medewerker). De foto's van deze kinderen zijn met toestemming van de ouders geplaatst.

De pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de groep. Al onze medewerkers zijn opgeleid om in de kinderopvang te werken en zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Uit deze verklaring blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. het ministerie van Justitie screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

Belangrijke aspecten in de werkwijze van de pedagogisch medewerkers, zoals warmte en een begripvolle houding naar de kinderen toe, staat beschreven in het pedagogische beleidsplan. Deze kunt je altijd opvragen om eens te lezen. De leidinggevende is eindverantwoordelijk bij de Uitvinder.

Oudercommissie

De oudercommissie

Binnen kinderopvang de Uitvinder is een oudercommissie actief die de belangen van de ouders behartigen, die samen met leidinggevende meedenken in de gezondheid en veiligheid betreffende uw kind bij de Uitvinder.

De oudercommissie heeft gezamenlijk minimaal 3 en maximaal 7 leden. Leden van de oudercommissie worden voor een periode van 2 jaar gekozen. Zij kunnen daarna herkozen worden. Het volledige huishoudelijke reglement van de oudercommissie, ligt ter inzage bij de Uitvinder. Mocht u contact met de oudercommissie willen zoeken dan kunt de leden altijd persoonlijk aanspreken tijdens het halen/ brengen van uw kind, of een brief in het daarvoor bestemde postvakje bij de deur deponeren, of mailen. De oudercommissie komt 3-4 maal per jaar bij elkaar.

KIJK!-kindvolgsysteem

Het stimuleren van het leren en ontwikkelen van een kind en dat proces sturen is een belangrijkste taak voor de pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang. Om na te gaan of dat doel wordt bereikt én om te bepalen wat het kind nodig heeft om verder te komen heb je zicht nodig op de totale ontwikkeling van het kind. Zo verbeterd de kwalitieit van de zorg die geboden wordt. Kinderopvang de Uitvinder maakt gebruik van het kindvolgsysteem KIJK! om de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig te volgen. Dit gebeurt door observatiemomenten en ontwikkelinggericht aanbod van activiteiteiten uit de KIJK!-methode. Wil je meer weten over hoe KIJK! werkt, klik dan hieronder op meer informatie.

Hoe het KIJK!-kindvolgsysteem werkt

 • De pedagogisch medewerkers van de Uitvinder observeren kinderen dagelijks tijdens met name betekenisvolle speel- werkmomenten. Hier worden aantekening van gemaakt in het dagboek in KIJK!
 • 4 x per jaar registreren de pedagogisch medewerkers op basis van de observaties de ontwikkeling van elk kind. Alle ontwikkelingsfasen zijn beschreven.
 • Het individueel rapport van het kind geeft inzicht in de voortuitgang van het kind. Door het kind te vergelijken met zichzelf (eerdere registratie) en met wat van een kind van die leeftijd verwacht mag worden (in KIJK! beschikbaar).
 • Op het groepsrapport wordt zichtbaar hoe de groep zich als geheel ontwikkelt en wat de effecten zijn van het activiteitenaanbod. In een oogopslag zien de pedagogisch medewerkers of bepaalde ontwikkelingsgebieden van de kinderen extra stimulans nodig hebben.
 • Op basis van het groepsrapport en het groepsoverzicht kan de Uitvinder een groepsplan opstellen, met gerichte activiteiten om de kinderen verder te brengen in hun ontwikkeling.

Deze stappen herhalen zich. Dit stemt perfect overeen met de cyclus van het handelingsgericht werken (HGW).

BSO voor kinderen van 4 t/m 12 jaar

Buitenschoolse Opvang

De Uitvinder biedt naschoolse opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De naschoolse opvang van de Uitvinder is gezellig en huiselijk ingericht. Onze BSO staat midden in de wijk en dicht bij een heerlijk grote speeltuin, waar veel gebruik van wordt gemaakt.

Hoe ziet een middag BSO bij de Uitvinder eruit?

Als de kinderen uit school gehaald zijn is er even een gezellig eet en drink moment en lezen we een mooi verhaal uit de bijbel. De kinderen krijgen de tijd en ruimte om te vertellen hoe hun schooldag is geweest. Kinderen kunnen vervolgens kiezen om lekker buiten te spelen of om binnen verder te gaan. De middag vliegt altijd voorbij bij de Uitvinder!

BSO Buiten

Buiten het terrein spelen

Naar mate een kind ouder en zelfstandiger wordt is het mogelijk om het kind ook zelfstandig buiten de poort van de naschoolse opvang te laten spelen in de grote speeltuin, achter de Uitvinder aan de Asterstraat, zonder dat daar een leiding bij aanwezig is. Hiervoor worden wel duidelijke afspraken gemaakt samen met ouders, kind en de groepsleiding, waaraan het kind zich wel moet houden. Uiteraard gaat de groepsleiding regelmatig even kijken of alles goed gaat.

Uitstapjes

Met de kinderen van de buitenschoolse opvang worden regelmatig uitstapjes naar het bos, de kinderboerderij, het hertenpark of Speeltuin Elckerlyc in Oss gemaakt. Met een goed gevulde picknickmand gaan we dan gezellig op pad.

Basisscholen waar momenteel kinderen worden opgehaald

 • OBS Mettegeupel
 • Hertogin Johannaschool (locatie V)
 • Pius X
 • De Korenaer

Kinderen worden alleen vervoerd in auto's waarvan de eigenaar een inzittende verzekering heeft afgesloten. Wij vervoeren kinderen volgens vastgestelde regels. Zit je kind niet op een van bovenstaande scholen en zou je toch graag gebruik maken van de buitenschoolseopvang van de Uitvinder. Vraag dan naar de eventuele mogelijkheden via telefoonnummer 06 - 30 61 77 38

Kleinschalige kinderopvang

Kinderopvang de Uitvinder is per 1 juni 2015 verhuisd van twee woonhuizen aan de Floraliastraat naar één woonhuis aan de Molenstraat in Oss. De ruimten waarin kinderen verblijven hebben een veilige en vertrouwde uitstraling.

Sfeer

De sfeer op het dagverblijf straalt rust, regelmaat en respect uit. Wij zijn huislijk ingericht en willen zoveel mogelijk een aanvullend thuis zijn. Niet alles moet, niet alles mag. Tijd voor een spelletje, tijd voor een boekje te lezen op de bank, samen kleuren, briefjes scheuren, plakken, of mee helpen met het fruit. Bij mooi weer, hup allemaal de bolderkar in en lekker gaan wandelen, brood mee voor de eendjes of voor de geitjes en soms een picknick tas voor de kinderen zelf. Bij slecht weer maken we er binnen wat van, de ballenbak komt voor de dag of we bouwen een hut, of spelen in de waterbak, lekker bewegen op muziek, dansen springen liedjes zingen. De sfeer is goed, structuur loopt er als een rode draad door heen.

Pedagogische uitgangspunten

Het bieden van klein­scha­lige kinder­op­vang in huise­lijke sfeer, staat bij ons hoog in het vaandel. Evenals aspecten in de werkwijze van de leidsters, zoals warmte en een begripvolle houding naar de kinderen toe. De ondersteuning in hun persoonlijke-, didactische- en sociaal emotionele ontwikkeling. Het opvoeden van kinderen is een vak apart. Kinderen begeleiden in hun zelfredzaamheid en naar zelfstandigheid vraagt de nodige kennis. Wie is het kind, hoe reageert het, wat kan het allemaal, hoe gaat het met andere kinderen om? Dat vraagt de nodige fijngevoeligheid, want uiteindelijk is ieder kind weer anders. Alle belangrijke opvoedregels liggen vast in het pedagogische werkplan met als visie: "Dat de omgangsvormen voor de dagelijkse praktijk een diep gevoel van persoonlijk respect en waarde teweeg brengt bij de kinderen, op zoek gaan naar hun eigen talenten, die te onderkennen en benutten".

Talent ontwikkeling

Bij ons is creativiteit meer dan alleen maar tekenen of handenarbeid. Ook spelen we poppenkast, drama spelletjes, groepsspel en komt iedere maand 'de koffer". Creativiteit zoekt altijd een uitweg. Daarbij proberen we de juiste materialen en de juiste gereedschappen aan te bieden. Verder willen we het kind de kans geven volgens eigen inzicht en op eigen peil te werken. Kortom we begeleiden het kind in zijn/haar zoektocht naar zijn of haar mogelijkheden.

Christelijke visie

De Uitvinder is een kinderdagverblijf met een christelijk karakter. Op een christelijk kinderdagverblijf kunnen wij als opvoeders veel betekenen voor ouders die geloofsopvoeding geven. Ook voor ouders die geen geloofsopvoeding geven, kunnen wij als opvoeders op het christelijk kinderdagverblijf veel betekenen. Naast het pedagogische beleidsplan is er de kennismaking met de basiswaarden van het geloof. Veel ouders weten niet goed hoe zij dit moeten brengen, maar vinden het wel belangrijk dat het kind daar iets van mee krijgt.

De thema-koffer

Sinds januari 2012 werkt De Uitvinder, met de door Karin Cauwels (leidinggevende), ontwikkelde educatieve themakoffer. 1 keer in de maand komt ze met de koffer langs die steeds een nieuw thema bevat. In de koffer zitten allerlei spullen die gerelateerd zijn aan dat thema. Denk aan passende kleurplaten, liedjes of andere activiteiten. Vliegt de koffer open, dan is het voor hen een feest van herkenning. Er word ingespeeld op dingen die bij de kinderen leven, de leeftijd van de groep, de behoefte van het kind en de tijd van het jaar. Dat wordt gekoppeld aan een Bijbelverhaal. Bij het thema 'bescherming' zaten er bijvoorbeeld mutsen, wanten of regenjassen van de kinderen in de koffer. Het wordt de kinderen spelenderwijs duidelijk hoe ze zich moeten kleden en beschermen tegen bepaalde weersomstandigheden. Sleetje glijden op een deken hoorde er ook bij. Echt dolle pret! De kinderen kruipen namelijk helemaal in het rollenspel. De boodschap van het Bijbelverhaal 'de storm op het meer' speelde tevens een rode draad. In dit verhaal is Hij met Zijn leerlingen in de boot en bied Hij hen bescherming.

Feestelijke dagen

Iedereen viert die op zijn eigen manier en ieder gezin kent daarbij zijn eigen gewoonten en rituelen. In het ene gezin wordt een feest uitbundiger gevierd dan in het ander gezin. Dit heeft te maken met de eigen gezin's cultuur en het eigen karakter, maar ook de kerkelijke achtergrond speelt daarbij een rol. Bij de Uitvinder leven we heel bewust met de kinderen toe naar de Bijbelse feesten, waaronder het kerst/Christus feest, Paasfeest en het Pinksterfeest. Het feest vieren, waar niet alleen de versiering en de gezelligheid de boventoon voeren, maar waar de inhoud centraal staat.

Uw kind(eren) aanmelden

BSO aanmelden

Ieder kind is welkom bij de Uitvinder. Want elk kind is anders maar heeft, volgens ons, het recht om op een goede manier groot te worden. Bij de Uitvinder zorgen de pedagogisch medewerkers voor de oprechte aandacht, liefde, veiligheid, uitdaging en geborgenheid. Bij de Uitvinder is het bijna net zo fijn als thuis.

Inschrijven

Inschrijven kan doormiddel van een inschrijfformulier. Je kunt dit telefonisch opvragen of via het emailformulier op de website. Je kind wordt op de groep geplaatst (of op de wachtlijst als deze er is) zodra het formulier volledig ingevuld retour is gestuurd en de inschrijfkosten zijn voldaan.

Opzeggen

Wanneer je kind vier jaar wordt kan het tot het einde van de maand waarin het jarig is blijven. In overleg met de leidinggevende kan je kind eventueel langer blijven. Het contract loopt in principe af aan het einde van de maand waarin het kind vier wordt. Wanneer je de kindplaats wilt opzeggen, dient dit schriftelijk uiterlijk twee maanden van tevoren, te gebeuren.

Tarieven 2018 / kinderopvangtoeslag

De tarieven van de Uitvinder voor 2018 (fruit, brood, drinken en luiers zijn bij de prijs inbegrepen) zijn telefonisch op te vragen bij de Uitvinder. De Belastingdienst geeft ouders een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang; de kinderopvangtoeslag. Deze tegemoetkoming bepaald uiteindelijk het netto bedrag wat u moet betalen. De toeslag ontvangt u iedere maand rechtstreeks van de Belastingdienst. Je moet daarvoor een aanvraag ‘kinderopvangtoeslag’ in dienen bij de Belastingdienst.

de Uitvinder

Chr. Kinderdagverblijf en Naschoolse Opvang

 • Molenstraat 153
 • 5342 CA  Oss

 • Telefoon0412  - 62 38 38
 • Mobiel06 - 30 61 77 38
 • E-mail

Neem vrijblijvend contact met ons op via bovenstaande telefoon­nummers, e-mailadres of het contact formulier.

Aanmeld / contact formulier

 

ontgrendel
Schuif bovenstaande captcha slider naar rechts of ontgrendel hier